Rªªt Bhªr Jªgtª Hººn Mª¡n ª¡k ª¡sªy Shªks K¡ Khªt¡r””M….

Rªªt Bhªr Jªgtª Hººn Mª¡n ª¡k ª¡sªy Shªks K¡ Khªt¡r
"
"
MªªªªH¡
"
"
J¡ssªy D¡n K Ujªªlªy Ma¡n B¡ Kªbh¡ Mer¡ Yªªd Nªh¡ ªªt¡ ¤
°•»•»•¨мaн騕«•«•°

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *