સફળ વ્યક્તિ ના હોઠ પર બે ચીજ હંમેશા રહેતી હોય છે

??સફળ વ્યક્તિ ના હોઠ પર બે ચીજ હંમેશા રહેતી હોય છે,

મૌન અને સ્મિત ;

મૌન સમસ્યાઓ ટાળવા માટે અને સ્મિત સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે…

? GOOD MORNING ?
? JSK ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *