મોદી : દુનિયાની એવી કોઈ જગ્યા નથી જ્યાં હું નહિ ગયો હોવ…..

મોદી : દુનિયાની એવી કોઈ જગ્યા નથી જ્યાં હું નહિ ગયો હોવ…..
ખૂણે ખૂણે જય આવ્યો છું…
બોલ અમીત તારૂ શું કહેવું છે… ???????
.
.
અમીત શાહ : સાસરે ગયા છો ક્યારેય ??? ???????
મોદી…. ??????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *