મારી સાથે લગ્ન કરી લે…

યુવક- મારી સાથે લગ્ન કરી લે…   યુવતી- કેમ?   યુવક-મારા પિતા ગામની સૌથી મોટી વ્યક્તિ છે…   લગ્ન પછી યુવતીને ખ્યાલ આવ્યો કે યુવકના પિતા 105 વર્ષના છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *