બેરોજગારીની હદ તો ત્યારે થઈ

બેરોજગારીની હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે કોઇકે કહ્યુ કે દરીયામાં ”ભરતી આવી છે.” . . તો ત્યાં પણ લોકો સર્ટીફિકેટ લઈને પહોંચી ગયા….!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *