બેટા, પપ્પા ઘરે છે? . .

પોસ્ટમેને ડોરબેલ વગાડ્યો તો અંદરથી એક ટાબરીયું મોંમાં સિગારેટ અને હાથમાં વ્હિસ્કીનો ગ્લાસ લઈને બહાર આવ્યું. . .

પોસ્ટમેન: બેટા, પપ્પા ઘરે છે? . .

ટાબરીયું: મને જોઇને તમને શું લાગે છે?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *