પ્રેમનું સર્જન નથી થતું કે વિસર્જન પણ નથી થતું.

પ્રેમનું સર્જન નથી થતું કે વિસર્જન પણ નથી થતું… . . એ તો ફક્ત EX ને છોડીને NEXT માં સંયોજન પામે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *