પ્રેમનું સર્જન નથી થતું કે વિસર્જન પણ નથી થતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *