દૂરથી જોયું તો

દૂરથી જોયું તો ફ્લાઇંગ કિસ આપતી હતી… . . નજીક જઈને જોયું તો, સીંગનાં ફોતરાં ઉડાડતી હતી.. . . દાવ થઈ ગયો હો…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *