તમારો મોબાઇલ તો બહુ સરસ છે

છોકરી: તમારો મોબાઇલ તો બહુ સરસ છે. કેટલામાં લીધો. . .

છોકરો: લીધો નથી. રેસમાં જીત્યો. . .

છોકરી: અરે વાહ, કેટલા લોકો હતા રેસમાં. . .

છોકરો: ત્રણ જણ. હું, પોલિસવાળો અને મોબાઇલ શોપવાળો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *