ટીચર- અકબર કોણ હતો?

ટીચર- અકબર કોણ હતો?
વિદ્યાર્થી- ખબર નથી.
ટીચર- ભણવામાં ધ્યાન રાખો તો ખબર પડેને.

વિધાર્થી-Nishant  (Nishant S.P.G) કોણ છે?
ટીચર- ખબર નથી.વિધાર્થી- તમારી છોકરી ઊપર ધ્યાન રાખો તો ખબર પડે ને…

ધીબેડીજ નાખયો, ટીચરે…
??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *