ગગો ભાગાની ખબર કાડવા

ગગો ભાગાની ખબર કાડવા હોસ્પિટલમાં આવ્યો.. . .

ગગો: શું થયું? . . ભગો: યાર, પત્નીને ફેસબુકનો પાસવર્ડ ખબર પડી ગઈ…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *