કેમ રડે છે બેટા?

મમ્મી: કેમ રડે છે બેટા?

ચીંટુ: મમ્મી, પપ્પાએ મને કિસ ના કરી.

મમ્મી:  ઓ તે પપ્પાને ઘડીયા નહીં સંભળાવ્યા હોય એટલે.

ચીંટુ: કામવાળી આંટી તો નથી સંભળાવતી પપ્પાને ઘડીયા…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *