એક બાર રાત કો વો સપનોં મેં મિલે…હમને કહા ક્યૂં ઠુકરાયા આ….

એક બાર રાત કો વો સપનોં મેં મિલે...
હમને કહા ક્યૂં ઠુકરાયા આપને...
હમને દેખા ઉનકી આંખોં મેં ભી આંસુ થે...
ફિર કૈસે કહેતે ક્યૂ રૂલાયા આપને...?
(શુભ રાત્રિ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *